line3.gif (1636 字节)

通用焊接及切割设备介绍:

BX1系列交流手弧电焊机      BX3系列交流手弧电焊机    

BX5系列交流手弧电焊机      BX6系列交流手弧电焊机       

ZX6系列直流弧焊机           ZX5系列可控硅直流电焊机         

ZX7系列逆变式直流电焊机    ZXG系列直流手弧电焊机           

ZXE1系列交直流手弧电焊机   NBC系列半自动气体保护焊机           

WSM系列脉冲氩弧焊机         WSE系列交直流氩弧焊机           

DN、DNK系列点焊机           UN、UN1系列对焊机 

FN系列缝焊机                 TN系列凸焊机

LGK系列空气等离子切割机    CG系列半自动切割机              

 

返回